Alg. verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoops -, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
 7. Retour van goederen kan enkel binnen de 8 dagen. Mechanische en elektronische goederen worden niet teruggenomen of geruild. Alleen goederen die voor 100% nieuw te verkopen zijn komen in aanmerking. Verpakkingen mogen niet beschadigd zijn. Bestelde goederen kunnen niet worden geannuleerd of geruild. In geval van retour van goederen na 8 dagen is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van het artikel. Bij retour van goederen zullen deze geruild worden of zal een tegoedbon worden gemaakt.
 8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 9. De koper heeft het recht om de bestelling tot 2 weken nadien te annuleren, zonder daar verdere kosten op te moeten betalen.
 10. Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank of de vrederechter van Turnhout bevoegd.
 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van twee maanden, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper. Bij niet afhaling van de goederen verval het recht van het hierop betaalde voorschot.
 12. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 13. Indien wij ons verbinden tot het leveren van goederen dient één derde betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon. De rest dient betaald te worden bij afhaling of verzending.
 14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.
 15. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

DUXE Engine Works
Molenzijde 55
2330 Merksplas
België

+32 485 684 911
info@duxe.be
BE 0827 901 433